Zoeken
Leerplicht en verlof (beknopt)
In de leerplichtwet staat dat uw kind vanaf de leeftijd van vijf jaar leerplichtig is en een school moet bezoeken waar hij/zij ingeschreven staat. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk. Voor verlof buiten het vakantierooster is toestemming nodig van de schooldirectie en de leerplichtambtenaar. Zij alleen kunnen toestemming geven in bijzondere en met redenen omklede gevallen. Hier (en op school) treft u het aanvraagformulier aan voor verlof buiten de schoolvakanties.
Als er een bijzondere reden is waarom u vindt dat uw kind niet naar school kan, moet u zich aan de regels voor zoŽn uitzondering houden. De uitzonderingen en de bij behorende regels staan hier beschreven.

Op KlimOp hanteren we het volgende stappenplan met betrekking tot te laat komen of ongeoorloofd verzuim;
 
  • De leerkracht waarschuwt de betreffende ouder/ verzorger wanneer deze te laat komt of ongeoorloofd verzuimd
  • Bij drie waarschuwingen volgt een brief (dat is deze brief)
  • Wanneer er wederom sprake is van drie maal te laat komen, ontvangt u wederom een brief waar u wordt uitgenodigd voor een gesprek met de directie. Wij lichten dan ook de leerplichtambtenaar in. In het gesprek zullen wij het te laat komen/ ongeoorloofd verzuim ter sprake brengen en u op de regels wijzen.
  • Wanneer er daarna weer sprake is van drie maal te laat komen/ ongeoorloofd verzuim, zullen wij overgaan tot melding bij de leerplichtambtenaar. Deze zal zich beraden over de te volgen stappen.