Zoeken

Wat is de Medezeggenschapsraad (MR)?
Aan elke school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden.
Dit inspraakorgaan heeft als taak de verschillende bij de school betrokken partijen (ouders en team) medezeggenschap te geven. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR adviesrecht of instemmingsrecht. Daarmee kan de MR invloed uitoefenen op het schoolbeleid en meedenken in het maken van keuzes die op schoolniveau gedaan moeten worden.
De MR vergadert 6 keer per jaar. Leden worden eens in de 2 jaar gekozen.


Wat is er nieuw
Afgelopen schooljaar heeft u via de nieuwsbrief weinig van ons gehoord. Achter de schermen is er vooral op organisatorisch vlak veel gebeurd. Was er voorheen een sterke verwevenheid tussen MR en de Ouderraad (organisatie van activiteiten), de frisse wind van Margreet heeft ervoor gezorgd dat de echte MR-taken weer op de agenda kwamen en er een betere scheiding is gemaakt tussen MR en ouderraad.


De MR ziet er nu als volgt uit:
Oudergeleding
Edwin van der Oord ( voorzitter)
Piotr Horszczaruk (lid)
Teamgeleding
Margreet Stroet (tevens lid GMR)
Caroline van der Heij (secretaris)
 
 
 
Edwin                                            Piotr                                                          Margreet                        Caroline

De MR in schooljaar 2016/2017
Dit schooljaar gaan we door met de ingezette richting met als speerpunten :
1) oudercommunicatie
2) profilering en professionalisering MR (oudertevredenheidsonderzoek)
3) 21st century skills: hoe gaan we dat op deze school vormgeven?
Nadrukkelijk dient vermeld te worden dat de directie van de school geen zitting heeft in de MR, maar wel aanwezig is tijdens de vergaderingen om, indien nodig, aanvullende informatie te verschaffen of plannen toe te lichten.


Vergaderdata 2017-2018 MR en GMR:
 
13 september MR vergadering KlimOp om 19:00
21 september GMR - Ooievaarsnest
25 september MR/OR Jaarvergadering, samen met info avond
30 oktober MR vergadering KlimOp om 15:30
7 november GMR - Montessori KB
11 december MR vergadering KlimOp om 19:30
13 december GMR - Socrates
7 februari MR vergadering KlimOp
14 februari GMR
3 april MR vergadering KlimOp
17 april GMR - Klipper de Bres
2 juli MR vergadering KlimOp
5 juli GMR - KlimOp


De afgelopen jaren heeft de MR weer heel veel werk verzet voor onze school. De medezeggenschapsraad heeft als taak om de directie te adviseren en in sommige gevallen mee te stemmen als het gaat over het nemen van beslissingen op schoolniveau. De MR bestaat uit een oudervertegenwoordiging en een teamvertegenwoordiging. Als MR lid ben je direct betrokken bij de ontwikkelingen binnen de school en kun je hier ook actief een rol in spelen.

Wat is de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)?
Alle openbare scholen in Hoorn hebben één gemeenschappelijk bestuur.
Ouders en leerkrachten van de 9 scholen zijn vertegenwoordigd in een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Iedere school vaardigt een ouder en een leerkracht af naar de GMR.
De GMR geeft de mogelijkheid mee te denken, invloed uit te oefenen en te beslissen op bestuurlijk niveau. Op de site van ons schoolbestuur kunt u meer vinden over de GMR: 
www.talenthoorn.nl