Zoeken

Wat is de Medezeggenschapsraad (MR)?
Aan elke school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden.
Dit inspraakorgaan heeft als taak de verschillende bij de school betrokken partijen (ouders en team) medezeggenschap te geven. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR adviesrecht of instemmingsrecht. Daarmee kan de MR invloed uitoefenen op het schoolbeleid en meedenken in het maken van keuzes die op schoolniveau gedaan moeten worden.
De MR vergadert 6 keer per jaar. Leden worden eens in de 2 jaar gekozen.


Wat is er nieuw
Afgelopen schooljaar heeft u via de nieuwsbrief weinig van ons gehoord. Achter de schermen is er vooral op organisatorisch vlak veel gebeurd. Was er voorheen een sterke verwevenheid tussen MR en de Ouderraad (organisatie van activiteiten), de frisse wind van Margreet heeft ervoor gezorgd dat de echte MR-taken weer op de agenda kwamen en er een betere scheiding is gemaakt tussen MR en ouderraad.


De MR ziet er nu als volgt uit:
Oudergeleding
Edwin van der Oord ( voorzitter)
Piotr Horszczaruk (lid)
Teamgeleding
Margreet Stroet (tevens lid GMR)
Oonagh Erkens (secretaris)
 
 
 
Edwin                                            Piotr                                                          Margreet                        OonaghVergaderdata 2018-2019 MR en GMR: 

2e MR vergadering: Dinsdag 27 november 2018  19.30 start

2e GMR vergadering: Donderdag 6 december 2018

3e MR vergadering: Woensdag 9 januari 2019  13.00 start

3e GMR vergadering: Donderdag 17 januari 2019

4e MR vergadering: Dinsdag 12 maart 2019    19.30 start

4e GMR vergadering: Donderdag 21 maart 2019

5e MR vergadering: Dinsdag 25 juni 2019       19.30 start

5e GMR vergadering: Donderdag 4 juli 2019

De afgelopen jaren heeft de MR weer heel veel werk verzet voor onze school. De medezeggenschapsraad heeft als taak om de directie te adviseren en in sommige gevallen mee te stemmen als het gaat over het nemen van beslissingen op schoolniveau. De MR bestaat uit een oudervertegenwoordiging en een teamvertegenwoordiging. Als MR lid ben je direct betrokken bij de ontwikkelingen binnen de school en kun je hier ook actief een rol in spelen.

Wat is de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)?
Alle openbare scholen in Hoorn hebben één gemeenschappelijk bestuur.
Ouders en leerkrachten van de 9 scholen zijn vertegenwoordigd in een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Iedere school vaardigt een ouder en een leerkracht af naar de GMR.
De GMR geeft de mogelijkheid mee te denken, invloed uit te oefenen en te beslissen op bestuurlijk niveau. Op de site van ons schoolbestuur kunt u meer vinden over de GMR: 
www.talenthoorn.nl