Visie

Op KlimOp hebben we aandacht voor elkaar en wordt iedereen gehoord en gezien. Natuurlijk staan lezen, taal en rekenen centraal. Maar bij ons leren kinderen ook vriendschap sluiten, voor zichzelf en anderen op te komen en samen te werken. Daarbij zijn we ook een gezonde school. Met aandacht voor bewegen en gezonde voeding.

Visie

Op KlimOp hebben we aandacht voor elkaar en wordt iedereen gehoord en gezien. Natuurlijk staan lezen, taal en rekenen centraal. Maar bij ons leren kinderen ook vriendschap sluiten, voor zichzelf en anderen op te komen en samen te werken. Daarbij zijn we ook een gezonde school. Met aandacht voor bewegen en gezonde voeding.

Wereldburger

Onze school is een ontmoetingsplaats voor kinderen uit de wijk. Ongeacht achtergrond, afkomst, levensovertuiging of religie leren en spelen we met elkaar. Binnen de veilige schoolomgeving ontwikkelen kinderen de vaardigheden die nodig zijn om volwaardig mee te doen in de moderne mondiale samenleving. Deze zogeheten 21ste eeuwse vaardigheden betreffen creativiteit, probleemoplossend en kritisch denken, sociale vaardigheden, communiceren en samenwerken en digitale vaardigheden. 

Vreedzame school

De Vreedzame School is een  programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. De klas en de school worden als een leefgemeenschap beschouwd, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen. 

Lees verder..

Gezonde school

Op jonge leeftijd wordt een belangrijke basis gelegd voor de toekomstige (on)gezondheid. Daarom stimuleren wij gezond gedrag op onze school. Voeding is daarin essentieel. Kinderen krijgen op onze school uitsluitend gezonde tussendoortjes mee en ook traktaties zijn lekker en verantwoord. Er is veel aandacht voor bewegen: tijdens de gymlessen, bij het buitenspelen op ons groene schoolplein en door deelname aan naschoolse sportactiviteiten te stimuleren. 

Kind aan het woord

Samen met mijn juf bedenk ik waar ik aan wil werken.